Kto je v zmysle predpisov povinný absolvovať školenie

Pri leteckej preprave nebezpečného tovaru vyžadujú predpisy od každého, kto sa na preprave podieľa, absolvovať školenie. Tieto školenia sú štruktúrované spôsobom, aby ich absolventi získali špecifické znalosti potrebné pre výkon svojej práce.

V princípe sa dajú identifikovať tri cieľové skupiny pre takéto školenia. Prvou skupinou sú odosielateľské a špedičné spoločnosti. Druhou zamestnanci operátora, teda leteckej spoločnosti. Spadá sem napríklad personál pozemnej obsluhy lietadiel, personál majúci na starosť pasažierov, ako aj personál, zodpovedný za akceptáciu zásielok. Poslednou skupinou sú bezpečnostní pracovníci, majúci na starosti detekčnú kontrolu leteckých zásielok.

Pre každú zo skupín sú potom konkrétne školenia zostavované tak, aby ich obsah zahŕňal okruhy tém súvisiace s konkrétnymi pracovnými zodpovednosťami účastníkov. Napríklad pri zamestnancoch operátora tento rozsah siaha od všeobecného povedomia o problematike, vrátane rozoznávania nebezpečného tovaru, cez požiadavky na manipuláciu s takýmito zásielkami až po komplexnú znalosť problematiky pri pracovníkoch, zodpovedajúcich za akceptačnú kontrolu.

Na základe vyššie spomínaných kritérií spracovalo ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo) kategorizáciu personálu pre potreby školenia. Základných kategórií existuje 12 a pre každú je stanovený presný rozsah tém, ktoré musia v rámci školenia absolvovať. Podrobnejšie informácie o jednotlivých kategóriách môžete nájsť tu.

Požiadavky na školenie subjektov, participujúcich na leteckej preprave nebezpečného tovaru, sú uvedené v ICAO Technických inštrukciách pre bezpečnú prepravu nebezpečného tovaru letecky (skrátene ICAO TI). Tieto predpisy tvoria základný súbor pravidiel, ktorými sa riadi medzinárodná letecká preprava nebezpečného tovaru.

Právny rámec, upravujúci takúto prepravu, je takisto obsiahnutý v Dodatku 18 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Tento dohovor a k nemu prislúchajúce dodatky, predstavuje medzinárodnú legislatívu, ktorou sa riadi medzinárodné civilné letectvo. Ako taký je záväzný pre všetky členské štáty ICAO, vrátane Slovenskej republiky.

Problematiku leteckej prepravy nebezpečného tovaru u nás upravuje predpis Ministerstva dopravy L18. Tento predpis predstavuje zapracovanie ustanovení vyššie spomenutého Dodatku 18 k Dohovoru do právneho systému Slovenskej republiky. Orgánom zodpovedným za kontrolu dodržiavania je Dopravný úrad Slovenskej republiky