Všeobecné obchodné podmienky pre poradenstvo

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie poradenstva v oblasti leteckej prepravy tovaru (platné od 01.01.2015)

I. Úvodné ustanovenia

II. Objednávanie poradenstva

III. Uzatvorenie zmluvy

IV. Spôsob plnenia

V. Cena a spôsob platenia

VI. Zodpovednosť za vady

VII. Spôsob reklamácie

VIII. Ochrana osobných údajov

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť Hazmat Consult, s.r.o., so sídlom Letná č. 5, 831 03 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 47 953 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd.: Sro, vložka č.: 101216/B (ďalej len „Poradca“) je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa okrem iného aj činnosťou bezpečnostného poradcu v oblasti prepravy nebezpečného tovaru. V rámci tejto činnosti poradca poskytuje záujemcom o leteckú prepravu nebezpečného tovaru inštrukcie o spôsobe balenia zásielok, vhodných obalových materiáloch, povolených množstvách a vyplnení prepravných dokladov v zmysle platných predpisov upravujúcich danú problematiku (ďalej len „poradenstvo“).
 2. Záujemcom o poradenské služby v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru je právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, prípadne iná fyzická osoba, ak za podmienok stanovených v týchto všeobecných obchodných podmienkach požiada Poradcu o poskytnutie inštrukcií v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru (ďalej len „Objednávateľ“).
 3. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní poradenstva v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovar tak, ako pre Poradcu a Objednávateľa vyplývajú zo zmluvy o poskytovaní poradenstva uzatvorenej medzi nimi spôsobom a za podmienok ustanovených týmito VOP.

Článok II.

Objednávanie poradenstva

 1. Poradenstvo si Objednávateľ u Poradcu objednáva vyplnením objednávkového formuláru, ktorý je dostupný na webovej stránke www.haz-mat.sk (ďalej len „objednávka“).
 2. Riadne vyplnenú objednávku zašle Objednávateľ elektronickou poštou na e-mailovú adresu Poradcu info@haz-mat.sk. Vo výnimočných prípadoch, po predchádzajúcom telefonickom dohovore s Poradcom, môže Objednávateľ zaslať objednávku poštou, prípadne kuriérnou službou na adresu jeho sídla uvedenú na objednávke, alebo ju doručiť osobne v sídle Poradcu. Ako doklad o doručení objednávky Poradcovi prostredníctvom elektronickej pošty slúži pre potreby Objednávateľa potvrdenie o prijatí príslušného e-mailu.
 3. V prípade poštového styku sa doručenie objednávky preukazuje potvrdením o prevzatí príslušnej poštovej zásielky. To isté platí pri doručovaní prostredníctvom kuriérnej služby. Pri osobnom doručení objednávky potvrdí oprávnená osoba Poradcu jej prevzatie na rovnopise objednávky, kde zároveň vyznačí aj dátum a čas jej prevzatia.
 4. Doklad o doručení objednávky sa nepovažuje za jej záväznú akceptáciu a má len informačný charakter.
 5. V prípade e-mailovej korešpondencie doručená e-mailová správa spĺňa písomnú formu objednávky.  
 6. Riadne vyplnenou objednávkou sa rozumie objednávka, v ktorej:
 1. Objednávateľ ktorý je právnickou osobou, prípadne fyzickou osobou – podnikateľom, uvedie:
 • Obchodné meno a sídlo;
 • Adresu pre poštovný styk, ak je odlišná od sídla;
 • IČO, DIČ a IČ pre DPH;
 • Kontaktnú osobu, jej telefónne číslo a e-mail;
 • Fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla;
 • Úplné a presné informácie o povahe zásielky a jej množstve, údaje o krajine a mieste dodania, ako aj údaj o predpokladanom termíne jej prepravy. Pri povahe zásielky je objednávateľ povinný uviesť názov tovaru, jeho zaradenie podľa platných prepravných predpisov, alebo jeho povahu deklarovať priložením príslušnej karty bezpečnostných údajov;
 • Prehlásenie Objednávateľa, že je oboznámený s platným cenníkom poradenstva a že s takto stanovenou cenou v rozsahu objednaného  poradenstva  súhlasí;
 • Prehlásenie Objednávateľa, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu podľa týchto VOP;
 • Prehlásenie Objednávateľa, že sa riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí;
 • Dátum vystavenia objednávky a podpis oprávnenej osoby. V prípade e-mailového styku sa podpis nahrádza uvedením mena a priezviska oprávnenej osoby.
 1. Objednávateľ, ktorým je fyzická osoba nevykonávajúca podnikateľskú činnosť, uvedie:
 • Meno, priezvisko a adresu trvalého, pobytu;
 • Adresu pre poštovný styk, ak je odlišná od trvalého pobytu;
 • Telefónne číslo a e-mailovú adresu;
 •  Úplné a presné informácie o povahe zásielky a jej množstve, údaje o krajine a mieste dodania, ako aj údaj o predpokladanom termíne jej prepravy. Pri povahe zásielky je objednávateľ povinný uviesť názov tovaru, jeho zaradenie podľa platných prepravných predpisov, alebo jeho povahu deklarovať priložením príslušnej karty bezpečnostných údajov;
 • Prehlásenie Objednávateľa, že je oboznámený s platným cenníkom poradenstva a že s takto stanovenou cenou v rozsahu objednaného  poradenstva  súhlasí;
 • Prehlásenie Objednávateľa, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu podľa týchto VOP;
 • Prehlásenie Objednávateľa, že sa riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí;
 • Dátum vystavenia objednávky a podpis. V prípade e-mailového styku sa podpis nahrádza uvedením mena a priezviska objednávateľa.
 1. Objednávateľ berie na vedomie, že ak v jednej objednávke uvedie viacero krajín a miest  dodania, bude každé miesto dodania posudzované a spoplatnené osobitne.
 2. Objednávateľ môže objednávku zrušiť bez udania dôvodu výlučne len do doby doručenia potvrdenia objednávky zo strany Poradcu. Zrušenie objednávky musí byť vyhotovené v písomnej forme, musí obsahovať číslo objednávky, identifikačné údaje Objednávateľa v rozsahu, ako je uvedené v predchádzajúcom bode týchto VOP, musí byť podpísané oprávnenou osobou a včas doručené Poradcovi. V prípade e-mailovej korešpondencie písomnú formu spĺňa doručená e-mailová správa. Pre potreby posúdenia včasnosti doručenia je v prípade e-mailovej korešpondencie rozhodujúci dátum a čas doručenia príslušnej e-mailovej správy. Pri poštovom styku je rozhodujúci dátum podania zásielky na poštovom úrade. Ak potvrdenie objednávky a jej zrušenie doručované prostredníctvom pošty budú mať rovnaký dátum podania, má sa za to, že zrušenie objednávky bolo podané včas. Pri osobnom doručovaní možno objednávku zrušiť odmietnutím prevzatia jej potvrdenia.

Článok III.

Uzatvorenie zmluvy

 1. Poradca po doručení objednávky overí jej úplnosť a v prípade jej neúplnosti telefonicky vyzve Objednávateľa na jej doplnenie v potrebnom rozsahu. Zároveň, ak to bude potrebné, s ním dohodne termín na doručenie doplňujúcich údajov potrebných na riadne splnenie jeho objednávky. Takto dohodnutý termín sa následne bude považovať za skutočný čas doručenia objednávky. Ak Objednávateľ ani v náhradnom termíne svoju objednávku nedoplní o požadované údaje, má sa za to, že zrušil celú objednávku. To neplatí, pokiaľ sa Poradca s Objednávateľom dohodnú inak.
 2. Po overení objednávky a jej prípadnom doplnení spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku vystaví poradca potvrdenie objednávky (ďalej len „potvrdenie“), v ktorom okrem čísla objednávky, svojich a Objednávateľových identifikačných údajov uvedie aj predmet objednaného plnenia, cenu požadovaného poradenstva v zmysle platného cenníka, termín  dodania stanovený v súlade s týmito VOP, ako aj ďalšie údaje nevyhnutné, prípadne dôležité pre vznik zmluvného vzťahu.
 3. Takto vyplnené potvrdenie doručí Poradca Objednávateľovi najneskôr do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky, čím medzi nimi vznikne zmluva o poskytnutí poradenstva v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru, a to v dohodnutom rozsahu a za dohodnutú cenu.
 4. Pre potreby posúdenia včasnosti doručenia potvrdenia je v prípade e-mailovej korešpondencie rozhodujúci dátum a čas doručenia príslušnej e-mailovej správy. Pri poštovom styku je rozhodujúci dátum podania zásielky na poštovom úrade. Pri osobnom doručení potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa jej prevzatie na rovnopise objednávky, kde zároveň vyznačí aj dátum a čas jej prevzatia.
 5. V prípade e-mailovej korešpondencie písomnú formu spĺňa doručená e-mailová správa.
 6. Pokiaľ nedôjde zo strany Poradcu k potvrdeniu objednávky, spôsobom a lehotách podľa týchto VOP, nevznikne medzi Poradcom a Objednávateľom zmluva o poskytnutí poradenstva v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru.

Článok IV.

Spôsob plnenia

 1. Po uzatvorení zmluvy o poskytnutí poradenstva v oblasti leteckej prepravy tovaru spôsobom uvedeným v predchádzajúcich ustanoveniach týchto VOP, Poradca vypracuje manuál upravujúci podmienky prepravy Objednávateľom označeného tovaru (ďalej len „inštrukčný manuál“).
 2. Poradcom vypracovaný inštrukčný manuál bude obsahovať:
 • Inštrukcie k spôsobu balenia označeného tovaru;
 • Inštrukcie k povoleným prepravným množstvám tohto tovaru;
 • Inštrukcie k použitiu vhodných obalových materiálov;
 • Inštrukcie k vyplneniu prepravných dokumentov;
 • Deklaráciu odosielateľa vyplnenú v rozsahu Objednávateľom poskytnutých informácií;
 • Upozornenia na prípadné obmedzenia týkajúce sa leteckej prepravy označeného tovaru;
 • Dátum vyhotovenia manuálu a dátum jeho platnosti.
 1. Písomne vypracovaný inštrukčný manuál v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom odseku je  Poradca povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr druhý pracovný deň od doručenia potvrdenia objednávky. V prípade e-mailovej korešpondencie, potvrdenie o prijatí e-mailu, ktorého obsahom, prípadne súčasťou bude inštrukčný manuál, slúži zároveň ako doklad o jeho prevzatí v písomnej forme. Toto potvrdenie zároveň plnohodnotne nahrádza dodací list. Pri poštovom styku nahrádza dodací list potvrdenie príslušného poštového úradu o prevzatí poštovej zásielky k preprave. To isté platí v prípade použitia kuriérnych služieb. Pri osobnom odbere potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa prevzatie na druhopise dodacieho listu.   
 2. Pre určenie času plnenia je rozhodujúci dátum a čas doručenia príslušnej e-mailovej správy, ktorej súčasťou bude príslušný inštrukčný manuál. V prípade poštového styku je pre určenie termínu splnenia objednávky rozhodujúci dátum odovzdania inštrukčného manuálu k poštovej preprave. To isté platí v prípade použitia kuriérnych služieb. Pri osobnom odbere inštrukčného manuálu potvrdí osoba oprávnená k jeho prevzatiu doručenie na druhopise dodacieho listu.
 3. V prípade, ak by pri osobnom odbere hrozili prieťahy zo strany Objednávateľa, ktoré by mohli spôsobiť omeškanie Poradcu, je Poradca oprávnený po 14 hodine posledného dňa lehoty určenej na splnenie objednávky vykonať doručenie inštrukčného manuálu prostredníctvom pošty.
 4. Súčasne s vypracovaným inštrukčným manuálom zašle Poradca Objednávateľovi aj faktúru - daňový doklad.

Článok V.

Cena a spôsob platenia

 1. Cena poradenstva sa riadi cenníkom poradenskej činnosti platným v deň doručenia príslušnej objednávky. Cenník poradenskej činnosti je zverejnený na webovej stránke Poradcu  www.haz-mat.sk. Súčasťou cenníka sú aj ceny poštovného pre prípad poštového styku.
 2. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať  osobný odber  inštrukčného manuálu na iné miesto, ako je sídlo Poradcu uvedené na objednávke, prípadne na jej potvrdení, je povinný okrem ceny poradenstva uhradiť Poradcovi aj náklady, ktoré mu splnením takejto požiadavky vzniknú.
 3. Úhradu ceny poradenskej činnosti, vrátane prepravných nákladov spojených s poštovým, kuriérnym, prípadne osobným doručovaním uvedeným v ods. 2, môže Objednávateľ na základe doručenej faktúry – daňového dokladu vykonať:
 1. Bankovým prevodom;
 2. Poštovou, prípadne kuriérnou dobierkou;
 1. Splatnosť príslušnej faktúry je Poradcom stanovená na 14 dní od dátumu jej vystavenia.
 2. Úhrada ceny vykonaná bankovým prevodom sa považuje za riadne splatenú dňom jej pripísania na určený bankový účet Poradcu.
 3. V prípade omeškania s úhradou ceny poradenstva je Objednávateľ za každý deň omeškania povinný uhradiť Poradcovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy.
 4. Objednávateľ môže cenu poradenstva uhradiť aj predom. V takom prípade náklady spojené s poštovým, prípadne kuriérnym doručovaním znáša Poradca. To neplatí v prípade zmarenia odberu podľa Čl. IV., ods. 5. týchto VOP.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady

 1. Poradca zodpovedá za to, že ním vypracovaný inštrukčný manuál bude v čase vyznačenom ako doba jeho platnosti spĺňať podmienky stanovené pre oblasť leteckej prepravy nebezpečného tovaru medzinárodnými prepravnými predpismi ICAO TI a IATA DGR. Taktiež zodpovedá za to, že  poradenstvo, zmluvne dohodnuté v súlade s týmito VOP, bude poskytnuté riadne a včas.
 2. V prípade, že počas stanovenej doby platnosti inštrukčného manuálu dôjde k zmenám vyššie uvedených prepravných predpisov, ktoré by mohli mať vplyv na riadnu realizáciu zamýšľanej prepravy príslušného tovaru, je Poradca povinný bezodkladne o týchto zmenách telefonicky informovať Objednávateľa a pokiaľ sa s ním nedohodne inak, obratom mu doručiť doplňujúce inštrukcie.
 3. Pre doručovanie doplňujúcich inštrukcií platia primerane pravidlá doručovania uvedené v Čl. IV, ods. 3 až 5 týchto VOP.
 4. Poradca nezodpovedá Objednávateľovi za prípadné škody, ktoré mu vzniknú nedodržaním inštrukčných pokynov obsiahnutých v dodanom inštrukčnom manuáli pre deklarovaný druh a množstvo tovaru. Taktiež Objednávateľovi nezodpovedá za prípadné škody, ktoré mu vzniknú použitím manuálu po vyznačenej dobe jeho platnosti.

Článok VII.

Spôsob reklamácie

 1. Prípadné vady poskytnutého poradenstva je Objednávateľ povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, najneskôr však  do 30 dní od uplynutia platnosti príslušného inštrukčného manuálu.
 2. Reklamácia musí byť vykonaná v písomnej forme, inak je neplatná. Pri e-mailovej korešpondencii je písomná forma reklamácie zachovaná doručením príslušnej e-mailovej správy.
 3. Pre doručovanie reklamácie platia primerane pravidlá doručovania uvedené v Čl. IV, ods. 3 až 5 týchto VOP.
 4. V reklamácii je Objednávateľ povinný reklamované vady podrobne popísať. Najmä v nej musí uviesť, akých vád sa reklamácia týka a ako sa reklamované vady prejavujú. Zároveň  navrhne spôsob odstránenia reklamovaných vád, ktorým môže byť náhradné plnenie v rozsahu reklamovanej vady (ďalej len „náhradné plnenie“), primeraná zľava poradenstva, prípadne odstúpenie od zmluvy.
 5. Poradca je povinný riadne doručenú reklamáciu prešetriť do troch pracovných dní od jej doručenia a v tej istej lehote oznámiť Objednávateľovi výsledky šetrenia, ako aj spôsob a lehotu odstránenia oprávnene reklamovaných vád. Pri určení spôsobu odstránenia oprávnene reklamovaných vád nie je viazaný návrhom Objednávateľa.
 6. Pokiaľ sa Poradca s Objednávateľom nedohodnú inak, môže však Poradca oprávnene reklamované vady, týkajúce sa inštrukcií obsiahnutých v príslušnom inštrukčnom manuáli, odstrániť poskytnutím náhradného plnenia iba v prípade, že náhradné plnenie doručí Objednávateľovi najneskôr dva pracovné dni pred termínom označeným v príslušnej objednávke ako termín predpokladanej prepravy zásielky.
 7. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu nemožnosti odstránenia oprávnene reklamovaných vád poskytnutím náhradného plnenia je Poradca povinný vrátiť uhradenú cenu poradenstva do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ vystavením objednávky a jej doručením zároveň udeľuje Poradcovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov potrebných pre riadne uskutočnenie obchodného vzťahu realizovaného spôsobom a za podmienok stanovených týmito VOP.
 2. V prípade  fyzickej osoby je to meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne číslo a e-mailová adresa. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvádza svoje obchodné meno a sídlo, adresu pre poštovný styk, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačnú adresu, ak je odlišná od sídla, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene objednávateľa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 3. Poradca prehlasuje, že osobné údaje poskytnuté Objednávateľom budú slúžiť výlučne pre potrebu realizácie príslušného obchodného vzťahu, najmä na komunikáciu s Objednávateľom, zúčtovanie dohodnutej ceny poradenstva a doručovanie písomností objednaného poradenstva. Zároveň sa zaväzuje, že s poskytnutými osobnými údajmi bude nakladať v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že ich neposkytne tretím osobám, s výnimkou prípadného poštového, resp. kuriérneho doručovania v zmysle týchto VOP, kedy príslušným doručovateľom poskytne osobné údaje Objednávateľa v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre riadne doručenie poštovej, prípadne kuriérnej zásielky.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Vzťahy medzi Objednávateľom a Poradcom zo zmluvy o poskytnutí poradenstva v oblasti leteckej prepravy nebezpečného tovaru, uzatvorenej medzi nimi spôsobom podľa týchto VOP, ktoré nie sú osobitne upravené v príslušnej objednávke a jej potvrdení, sa riadia príslušnými ustanoveniami týchto VOP a Obchodného zákonníka.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie poradenstva v oblasti leteckej prepravy tovaru nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.haz-mat.sk.
Priložené súbory: